GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e mailového oznámení na adresu info@hopsarium.cz Svým podpisem (zaškrtnutím potvrzení) udělujete provozovateli Akce, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v přihlášce, konkrétně:

 • jméno přihlašovaného dítěte
 • datum narození přihlašovaného dítěte
 • bydliště
 • jméno zákonného zástupce dítěte
 • telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu pěti let, následně budou smazány a skartovány.

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádané Akce. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci Akce nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných organizátorem.

„ZMOCŇUJI TÍMTO PROVOZOVATELE AKCE, SPOLEČNOST MVM HŘIŠTĚ S.R.O., KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE VÝŠE UVEDENÉM ROZSAHU K VÝŠE UVEDENÝM ÚČELŮM.“

Tento souhlas je pro účast dítěte na Akci povinný! Pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním Akcí, dojde vzhledem k nemožnosti Akci realizovat ke zrušení Akce objednatelem.

2. Osobní údaje, nezbytné pro zasílání informačních sdělení k objednané Akci Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se naší Akce a informovat o jejím průběhu. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští sezónu, informace o obdobných akcích v Hopsáriu na webových a facebookových stránkách Hopsária. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Pouze pro interní evidence Hopsária (MVM Hřiště s.r.o.) budeme evidovat tyto údaje:

 • jméno přihlašovaného dítěte
 • datum narození přihlašovaného dítěte
 • bydliště
 • jméno zákonného zástupce dítěte
 • telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte

Pro účely marketingových aktivit Hopsária (MVM Hřiště s.r.o.) souhlasíte se zveřejněním

 • Křestního jména přihlašovaného dítěte
 • Fotografií
 • Videa
 • Zvukového záznamu

Jste srozuměn/srozuměna se svým právem: • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Pokud s výše uvedeným souhlasíte, podepište, prosím, toto prohlášení: Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Současně zmocňuji Společnost MVM Hřiště s.r.o., ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a výše uvedeným účelům. To stvrzuji zaškrtnutím potvrzovacího tlačítka.

Nezávazně nás kontaktujte
Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Zpráva
 

Kdo se o vás postará

Hopsárium je rodinná firma, jeho tým tvoří mladí lidé, kteří jsou kolegové a kamarádi současně.

Naším přáním je vytvořit pro návštěvníky místo pro příjemné strávení volného času s dětmi.

Partneři Hopsarium.cz: